prostorni plan Grada Zagreba

Prostorni plan Grada Zagreba – izmjene i dopune 2017.

Odredbe za provedbu
1.A. Površine za razvoj i uređenje
1.B. Promet, Pošta i elektroničke komunikacije
2.A. Energetski sustav
2.B. Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada
3.A. Uvjeti korištenja
3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
Građevinska područja naselja


Prostorni plan Grada Zagreba – dopune 2015.

Tekstualni dio:
Odredbe za provođenje

KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
1A Površine za razvoj i uređenje – dopune 2015.
1A Površine za razvoj i uređenje – dopune 2015 – LEGENDA

UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
3B Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
3B Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite – LEGENDA

GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA
1. dio2. dio3. dio4. dio


Prostorni plan Grada Zagreba – izmjene i dopune 2014.

Odluka:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba

Pročišćeni tekst:
Odluka o donošenju Prostornoga plana Grada Zagreba (pročišćeni tekst)

knjige plana:
PPGZ_ID_2014_knjiga1
PPGZ_ID_2014_knjiga2

kartografski prikazi u mjerilu 1:25.000:

KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
1.A. Površine za razvoj i uređenje
1.B. Promet, Pošta i telekomunikacije
INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE
2.A. Energetski sustav
2.B. Vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada
UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
3.A. Uvjeti korištenja
3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

kartografski prikazi u mjerilu 1:5.000:
Građevinska područja naselja (200 Mb)