djelatnost

DJELATNOST

Djelatnost Zavoda određena je Zakonom o prostornom uređenju i Odlukom o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, te obuhvaća:

 • izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova razine Grada
  Zagreba (Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba,
  Generalnoga urbanističkog plana Sesveta i urbanističkih planova uređenja),
 • izrada izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba,
 • vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru svojih
  ovlasti,
 • priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada
  Zagreba,
 • praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba,
 • pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi urbanističkih planova uređenja,
 • obavljanje stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih
  poslova zatraži gradonačelnik ili ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja,
 • drugi poslovi u skladu sa Zakonom, Odlukom i Statutom

Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) člancima 64. i 65. propisana je obveza dostupnosti prostornih planova kao i nadležnosti upravnih tijela Grada Zagreba, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.
Prostorni planovi moraju biti dostupni na uvid javnosti u tijeku njihove izrade, donošenja i važenja, osim onog sadržaja koji je prema posebnom zakonu povjerljive naravi.

Dostupnost javnosti elektroničkog oblika prostornog plana tijekom njegove izrade, donošenja i važenja osigurava se putem informacijskog sustava.

Dostupnost javnosti analognog oblika prostornog plana tijekom njegove izrade, donošenja i važenja osigurava nositelj izrade prostornog plana u svojem sjedištu.

Dostupnost javnosti donesenog prostornog plana državne razine u analognom obliku osigurava Ministarstvo i Zavod u svojem sjedištu.

Dostupnost javnosti donesenog prostornog plana područne (regionalne) i lokalne razine u analognom obliku osigurava upravno tijelo u svojem sjedištu.