Kontakt

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

OIB: 70200207247, MB: 02362058

sjedište: Republike Austrije 18,
privremena adresa: Martićeva 14, 10000 Zagreb
e-mail: zavod.prostorno.uredjenje@zagreb.hr
tel: 01 / 610 1889


Molimo prije kontaktiranja provjerite odnosi li se Vaš upit na temu koja je u nadležnosti Zavoda odnosno na neku od tema navedenih u popisu naših djelatnosti.

U nastavku navodimo najčešće primjere upita koji nisu u našoj nadležnosti. Ljubazno molimo da iste ne upućujete na kontakt adrese Zavoda nego nadležnim tijelima navedenim u nastavku.


 Odnosi li se Vaš upit na inicijativu za pokretanje izrade plana ili pokretanje izrade izmjena i dopuna postojećeg plana (prostorni plan, generalni urbanistički plan, urbanistički plan uređenja)?

Navedeno nije u nadležnosti Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) određeno je da administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem prostornog plana obavlja nositelj izrade te se s ovakvim inicijativama potrebno obratiti Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.


Odnosi li se Vaš upit na inicijativu za izmjene važećeg prostornog plana (promjena namjene, uvjeta gradnje, izmjena prometnih koridora, planiranje javnih i društvenih sadržaja i slično)?

Navedeno nije u nadležnosti Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) određeno je da stručne poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga i nacrta konačnog prijedloga prostornog plana, osim same izrade tih nacrta, te administrativne poslove u vezi s izradom i donošenjem prostornog plana, obavlja nositelj izrade. Inicijative za izmjenu važećih dokumenata prostornog uređenja potrebno je uputiti Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.


Odnosi li se Vaš upit na tumačenje odredbi važećeg dokumenta prostornog uređenja (prostorni plan, generalni urbanistički plan, urbanistički plan uređenja)?

Navedeno nije u nadležnosti Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. Sukladno mišljenju Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA:350-01/17-02/248, URBROJ:531-05-17-2 od 26. srpnja 2017., dokument prostornog uređenja ovlašteni su tumačiti službenici koji primjenjuju odnosno provode navedeni plan, a to su službenici Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.


Odnosi li se Vaš upit na mogućnost izdavanja lokacijske, građevinske ili uporabne dozvole, ili na mogućnost uvida u već izdane dozvole?

Navedeno nije u nadležnosti Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. Za navedene informacije potrebno se obratiti Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.


Odnosi li se Vaš upit na provjeru namjene, uvjeta i mogućnosti građenja na konkretnoj zemljišnoj čestici?

Navedeno nije u nadležnosti Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. Člankom 36. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39,19 i 98/19) propisano je da u svrhu upoznavanja s namjenom prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu nadležno gradsko upravno tijelo, po zahtjevu zainteresirane osobe, izdaje lokacijsku informaciju. Za detaljnije informacije potrebno se obratiti Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.


Odnosi li se Vaš upit na mogućnost postavljanja kioska, oglasnih panoa, terasa, šatora i drugih instalacija ili naprava na javnim gradskim površinama?

Navedeno nije u nadležnosti Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. Za tražene informacije potrebno se obratiti Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.


Odnosi li se Vaš upit na mogućnost obnove privatnih zgrada stradalih u potresu?

Navedeno nije u nadležnosti Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. Za tražene informacije potrebno se obratiti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.


Odnosi li se Vaš upit na mogućnost otkupa čestica koje su u vlasništvu Grada Zagreba, mogućnost prodaje zemljišta Gradu Zagrebu ili druge teme koje uključuju rješavanje imovinsko-pravnih odnosa?

Navedeno nije u nadležnosti Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. Sve upite u vezi eventualnog otkupa zemljišta potrebno je uputiti Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje.


Želite li u postupku javne rasprave o prijedlogu plana kojeg je izrađivao Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba predati svoje mišljenje, primjedbu ili prijedlog?

Navedeno je potrebno uputiti sukladno objavi javne rasprave u kojoj se uvijek točno navodi i mogućnost sudjelovanja javnosti u javnoj raspravi. Takve primjedbe predane službenim putem biti će proslijeđene Zavodu te ih nije potrebno posebno upućivati i na e-mail adresu Zavoda.