zakoni

zakonislika[1]

 

 

 

Dokumenti koji su prisutni pri izradi prostornih planova:


POPIS PROPISA – PODRUČJE PROSTORNOG UREĐENJA

 ZAKONI 

 • Zakon o prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 153/1365/17114/1839/1998/19)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
  („Narodne novine broj 82/15, 70/19 47/20)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  („Narodne novine“ broj 78/15118/18110/19)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 78/15114/18110/19)
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina
  („Narodne novine“ broj 78/15)
 • Zakon o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 115/16)
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
  („Narodne novine“ broj 16/07124/10121/169/17, 112/18)
 • Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
  („Narodne novine“ broj 56/1352/18, 50/20 )
 • Zakon o obavljanju geodetske djelatosti
  („Narodne novine“ broj 25/18)

 UREDBE

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi
  („Narodne novine“ broj 08/1737/17129/1718/1997/19128/19)
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
  („Narodne novine“ broj 37/14154/14)
 • Uredba o informacijskom sustavu prostornog ure­đenja
  („Narodne novine“ broj 115/15)

PRAVILNICI

 • Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora – redakcijski pročišćeni tekst
  („Narodne novine“ broj 29/8336/8542/86
 • Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
  („Narodne novine“ broj 106/9839/0445/04163/04148/10(prestao važiti), 9/11)
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 130/15)
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 55/20) 
 • Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana
  („Narodne novine“ broj 135/10)
 • Pravilnik o geodetskom projektu
  („Narodne novine“ broj 12/1456/14)
 • Pravilnik o geodetskom projektu – pročišćeni tekst (neslužbeno)
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“ broj 48/1419/15)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
  („Narodne novine“ broj 118/19)
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 105/15)

 NAPUTAK

 • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem
  („Narodne novine“ broj 56/14)

PROPISI KOJI SU PRESTALI VAŽITI ALI SE PRIMJENJUJU NA ZAPOČETE POSTUPKE ZA VRIJEME NJIHOVA VAŽENJA

VEZANI ZAKONI

 • Zakon o zaštiti okoliša
  („Narodne novine“ broj 80/13 članak 278. stavak 2.)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
  („Narodne novine“ broj 55/12članak 31. stavak 6.)
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu
  („Narodne novine“ broj 116/0756/11)
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru
  („Narodne novine“ broj 117/12)
 • Zakon o prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 30/9468/9835/9961/0032/02 i 100/04)
 • Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 117/0725/0869/1019/1340/14)
 • Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 74/14)