zakoni

zakonislika[1]

 

 

 

Dokumenti koji su prisutni pri izradi prostornih planova:


ZAKONI

 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine broj 82/15, 70/19 47/20)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18, 110/19)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18, 110/19)
 • Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15)
 • Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16)
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 16/07, 124/10, 121/16, 9/17, 112/18)
 • Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka („Narodne novine“ broj 56/13, 52/18, 50/20 )
 • Zakon o obavljanju geodetske djelatosti („Narodne novine“ broj 25/18)

UREDBE

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 08/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19, 128/19)
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“ broj 37/14, 154/14)
 • Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 115/15)

PRAVILNICI

 • Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora – redakcijski pročišćeni tekst („Narodne novine“ broj 29/83, 36/85 i 42/86)
 • Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 148/10 (prestao važiti), 9/11)
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 130/15)
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 55/20)
 • Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana („Narodne novine“ broj 135/10)
 • Pravilnik o geodetskom projektu („Narodne novine“ broj 12/14, 56/14)
 • Pravilnik o geodetskom projektu – pročišćeni tekst (neslužbeno)
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“ broj 48/14, 19/15)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 118/19)
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 105/15)

NAPUTAK

 • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem („Narodne novine“ broj 56/14)
 • Zakon o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, pdf, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)

Vezani zakoni:

 • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13 članak 278. stavak 2.)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („Narodne novine“ broj 55/12 članak 31. stavak 6.)
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu („Narodne novine“ broj 116/07, 56/11)
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“ broj 117/12)
 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04)
 • Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 117/07, 25/08, 69/10, 19/13, 40/14)
 • Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 74/14)