zakoni

zakonislika[1]

 

 

 

Dokumenti koji su prisutni pri izradi prostornih planova:


Zakoni

 • Zakon o prostornom uređenjustupio na snagu 1. siječnja 2014. („Narodne novine“ broj 153/13.)
 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 152/08., 49/11., 25/13.)

Vidi članak 76. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine 124/09.)


Uredbe

 • Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 117/07., 25/08., 69/10., 19/13., 40/14.)
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“ broj 37/14.)
 • Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 74/14.)

Pravilnici

 • Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora – redakcijski pročišćeni tekst („Narodne novine“ broj 29/83., 36/85. i 42/86.)
 • Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova  („Narodne novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., 148/10. (prestao važiti), 9/11.)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja („Narodne novine“ broj 24/08., 19/10.)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja  („Narodne novine“ broj 118/09.)
 • Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana  („Narodne novine“ broj 135/10.)
 • Pravilnik o geodetskom projektu („Narodne novine“ broj 12/14., 56/14.),
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o geodetskom projektu
 • Pravilnik o geodetskom projektu – pročišćeni tekst (neslužbeno)
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru  („Narodne novine“ broj 48/14.)
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ broj 55/14.)
 • Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 79/14.)

Naputak

 • Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem („Narodne novine“ broj 56/14.)

Propisi koji su prestali važiti ali se primjenjuju na započete postupke za vrijeme njihova važenja:

Vezani zakoni:

 • Zakon o zaštiti okoliša  („Narodne novine“ broj 80/13. članak 278. stavak 2.)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („Narodne novine“ broj 55/12. članak 31. stavak 6.)
 • Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu („Narodne novine“ broj 116/07., 56/11.)
 • Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“ broj 117/12.)
 •  Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 30/94., 68/98., 35/99., 61/00., 32/02. i 100/04.)

Ostali propisi:

Propisi iz područja gradnje
Propisi iz područja prostornog uređenja
Propisi iz područja građevinske inspekcije
Propisi iz područja komunalnog gospodarstva
Propisi iz područja stanovanja
Propisi iz područja energetske učinkovitosti
Upute, objašnjenja i mišljenja