Stanje u prostoru

Zavod za prostorno uređenje konstantno prati provedbu planskih dokumenata i promjene u prostornom uređenju grada. Temeljem prikupljenih podataka izrađuje se izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba. Izvješće se donosi svake četiri godine.

Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/2013.) određeno je da izvješće o stanju u prostoru sadrži:

  • polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja,
  • analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor,
  • prijedloge za unapređenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje.

Pobliži sadržaj izvješća, obvezni prostorni pokazatelji, način sudjelovanja javnopravnih tijela u izradi izvješća i drugi zahtjevi u vezi s praćenjem stanja u području prostornog uređenja propisani su Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (Narodne novine 117/2012).

Gradska skupština Grada Zagreba je na 9. sjednici, 28. studenoga 2013., prihvatila Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008.-2012. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/2013).

Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje 2013.-2016. (Sl.gl. 3/18)
Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012. (Sl.gl. 24/13)
Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba za razgoblje 2003-2005 (Sl.gl. 06/05)
Izvješće o stanju u prostoru Grada (Sl.gl. 07/03)
Izvješće o stanju u prostoru Grada (Sl.gl. 01/01)