generalni urbanistički plan Sesveta

Generalni urbanistički plan Sesveta – izmjene i dopune 2015.

Odluka o izmjena i dopuna Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Sesveta

tekstualni dio plana:
GUP Sesveta – izmjene i dopune 2015 – KNJIGA 1 – Odredbe za provođenje
GUP Sesveta – izmjene i dopune 2015 – KNJIGA 2A – Obrazloženje plana

grafički dio plana:
1_koristenje_i_namjena_prostora
2_mreza_gospodarskih_i_drustvenih_djelatnosti
3a_prometna_mreza
3b_energetski_sustav,_posta_i_telekomunikacije
3c_vodnogospodarski_sustav_i_gospodarenje_otpadom
4a_urbana_pravila
4b_zasticeni_i_evidentirani_dijelovi_prirode_i_nepokretna_kulturna_dobra
4c_podrucja_primjene_planskih_mjera_zastite