pravo na pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15).

Pristup informaciji omogućuje se:
1) pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u Službenom glasniku Grada Zagreba, radi upoznavanja javnosti;
2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje.

Sva prostorno-planska dokumentacija u posjedu Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba koristi se isključivo u svrhu obavljanja djelatnosti Zavoda propisane Zakonom o prostornom uređenju.
Zavod kao takav nije vlasnik te dokumentacije i nema ovlasti distribuirati cijele niti dijelove prostorno-planske dokumentacije bilo u analognom ili digitalnom formatu. Sukladno članku 65. Zakona o prostornom uređenju dostupnost javnosti analognog oblika prostornog plana tijekom njegove izrade, donošenja i važenja osigurava nositelj izrade prostornog plana u svojem sjedištu odnosno upravno tijelo u svojem sjedištu.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti: Službenica za informiranje: Marija Brković, tel 01 610 1797
(zamjena u slučaju izbivanja: Larisa Nukić, tel 01 610 1889)

– telefonom na broj: 01 610 1797
– telefaksom na broj: 01 610 1838
– elektroničkom poštom na adresu: zavod.prostorno.uredjenje@zagreb.hr
– poštom na adresu:  Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, Ulica Republike Austrije 18  10000 Zagreb
– usmeno u sjedištu.
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8.30 do 15.30 sati.

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca. 
1. Zahtjev za pristup informacijama
2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Ured povjerenika za informiranje


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu