o prostornom uređenju

O prostornom uređenju


Prostornim uređenjem osigurava se gospodarenje, zaštita i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim dobrom.

Cilj prostornog uređenja je, interaktivnim prostornim planiranjem i procjenom mogućih utjecaja, ostvariti ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima. Temeljem procjene razvojnih mogućnosti i uz uvažavanje zaštite prostora i očuvanja okoliša, prostornim planiranjem određuju se namjene prostora / površina, uvjeti za razvoj djelatnosti i njihov razmještaj u prostoru, uvjeti za poboljšanje i urbanu obnovu izgrađenih područja, te uvjeti za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru.

Sustav prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj propisan je Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/2013). Čine ga subjekti, dokumenti, akti i postupci kojima se osigurava praćenje stanja u prostoru, određivanje uvjeta i načina izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja te uređenje građevinskog zemljišta.

Dokumenti prostornog uređenja su Strategija i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske, te prostorni planovi. Navedeni se dokumenti dijele na tri razine:

Strategija i Program prostornog uređenja Republike Hrvatske, te prostorni planovi područja posebnih obilježja koji se izrađuju za područja nacionalnih parkova, parkova prirode i područja posebnih obilježja određenih Strategijom i Programom su dokumenti državne razine, te ih donosi Sabor Republike Hrvatske.
dokumenti područne (regionalne) razine su prostorni plan županije i Grada Zagreba, te prostorni planovi područja posebnih obilježja čija je obveza izrade određena prostornim planom županije, odnosno Grada Zagreba. Njihovo je donošenje u nadležnosti županijske skupštine, odnosno Gradske skupštine Grada Zagreba.
Dokumenti lokalne razine su prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine te urbanistički plan uređenja i detaljni plan uređenja dijelova njihovih područja. U nadležnosti su velikog grada, grada ili općine, i donosi ih gradsko, odnosno općinsko vijeće za svoje područje.

Prostorni planovi imaju snagu i pravnu prirodu podzakonskog propisa.