prostorni plan parka prirode Medvednica


Park prirode Medvednica osnovan je 1981. godine temeljem Zakona o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode (Narodne novine 24/1981.). PP Medvednica dio je ekološke mreže Republike Hrvatske.

S ciljem sustavne skrbi o zaštiti prirodnih vrijednosti, Programom prostornog uređenja RH i Zakonom o prostornom uređenju i gradnji je za parkove prirode određena potreba donošenja prostornih planova područja posebnih obilježja. Nositelj izrade tih planova je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Park prirode Medvednica postaje dio područja ekološke mreže Natura 2000, važan za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.

Dana 15. srpnja 2014. sa 94 glasa “za” i 8 “suzdržanih” na 13. sjednici Sabora donešena je Odluka o donošenju Prostornog plana parka prirode Medvednica.

Više na:
http://www.sabor.hr/prijedlog-odluke-o-donosenju-prostornog-plana-park


TEKSTUALNI I GRAFIČKI DIO USVOJENOG PLANA

TEKST:

Prostorni plan parka prirode Medvednica – odredbe za provođenje

GRAFIKA:

1. Korištenje i namjena prostora
PP_Medvednica-1_NAMJENA
2. A Infrastrukturni sustavi i mreže – Promet
PP_Medvednica-2A_PROMET
2. B Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav, Vodnogospodarski sustav, Pošta i elektronička komunikacijaska infrastruktura
PP_Medvednica-2B_INFRA
3. A Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja posebnih uvjeta korištenja i zaštite prostora
PP_Medvednica-3A_ZASTITA
3. B Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite prostora
PP_Medvednica-3B_POSEBNE_MJERE
4. Sustav posjećivanja
PP_Medvednica-4_SUSTAV_POSJECIVANJA