PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA VLAŠKA-ŠUBIĆEVA-MARTIĆEVA-DERENČINOVA

PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
VLAŠKA-ŠUBIĆEVA-MARTIĆEVA-DERENČINOVA

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba stručni je izrađivač Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Vlaška-Šubićeva-Martićeva-Derenčinova.

pogled na obuhvat s jugoistoka

pogled na obuhvat s jugoistoka

Prostor obuhvata UPU-a je gradski blok od velikog značaja u širem gradskom kontekstu, radnog naziva: Blok Badel. Smješten je na krajnjem istoku gradske četvrti Donji grad. Omeđen je na sjeveru Vlaškom ulicom, na istoku Trgom Eugena Kvaternika i Ulicom Pavla Šubića, na jugu Martićevom ulicom i na zapadu Ulicom Marijana Derenčina. Površina cijelog bloka, sveukupnog prostora izrade UPU-a, iznosi oko 3 ha, a površina užeg područja zahvata, odnosno obuhvata provedenog gradskog projekta, iznosi oko 2 ha.

Unutar obuhvata se nalaze pojedinačne građevine s obilježjima kulturnog dobra koje zajedno s ostalim postojećim stambeno-poslovnim zgradama u sjevernom i sjeveroistočnom dijelu bloka predstavljaju zatečeni okvir. Kao posebno vrijedne ističu se građevine:

 • Upravna zgrada (Vlaška ulica 116),
 • Zgrada tvornice pjenice (destilerija) u centralnom dijelu unutrašnjosti bloka,
 • Zgrada rafinerije i pecare žeste, kasnije dio tvornice Gorica (Ulica P. Šubića 55), te
 • Zgrada skladišta (južno od Upravne zgrade).

Blok Badel je atipična prostorna jedinica i jedini blok u ovom dijelu grada koji nije dovršen, nema jasno određenu urbanu strukturu i namjenu.

Polazeći od odredbi plana šireg područja, odredbi Odluke o realizaciji gradskog projekta te detaljnih mjera zaštite iz Konzervatorske podloge izradom UPU-a bilo je potrebno ostvariti sljedeće ciljeve gradskog i blokovskog značaja:

 • aktiviranje zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba;
 • stvaranje novih gradskih urbanističkih vrijednosti sa sadržajima značajnim za razvoj Grada Zagreba i kvalitetu života u njemu, koja će svojim javnim i društvenim sadržajima u zatvorenim i na otvorenim prostorima revitalizirati ne samo blok nego cijeli dio grada;
 • izraditi cjelovito, usklađeno i osmišljeno rješenje kojim će Blok Badel postati novi čimbenik identiteta ovog dijela grada i središte te mjesto za kvalitetan život današnjih i budućih stanovnika;
 • održavanje, sanacija, uređenje, rušenje, nova gradnja i prenamjena, sve uz očuvanje povijesne vrijednosti bloka;
 • zaštita i obnova zgrada iz doba razvoja zagrebačke industrije tako da se omogući rekonstrukcija i prenamjena Zgrade tvornice pjenice, te vrijednih pročelja Tvorničke zgrade Gorica i Zgrade skladišta;
 • zadržati postojeću raznolikost visina uličnih građevina, postojeću urbanu matricu i tipologiju gradnje;
 • osiguranje javnih pješačkih prolaza, otvorenih i zatvorenih javnih prostora u bloku, uz cjelovito uređenje partera i zelenih površina, te formiranje javnih otvorenih i parkovnih prostora uz Zgradu tvornice pjenice.

U konačnici, realizirani projekt treba naglasiti identitet bloka i njegovu pripadnost širem prostoru Trga E. Kvaternika te uspostaviti skladan odnos postojeće i nove gradnje i skladan odnos prema okolnom gradskom tkivu. Činjenica da se radi o zadnjem prostoru namijenjenom većoj gradnji u ovom dijelu gradskog središta ne treba biti razlog za izgradnju potaknutu samo financijskim efektima već ostvarenje nove gradske vrijednosti u ovom prostoru. To se odnosi i na očuvanje nasljeđa industrijske arhitekture sukladno konzervatorskim smjernicama.

Osnovna prostorna organizacija područja obuhvata UPU-a u potpunosti je definirana postojećim obodnim prometnicama, a tipologija planirane prostorne strukture je definirana prvonagrađenim natječajnim radom, kojim je planirano dovršenje blokovske strukture u najvećem dijelu prostora uz dva prostorna visinska akcenta kao protuteža stambenom neboderu na adresi Vlaška ulica 106.

Predviđa se:

 • zadržavanje postojeće izgradnje u pretežito dovršenom sjevernom dijelu bloka i
 • djelomična transformacija prostorne strukture bivšeg industrijskog kompleksa tvornice Badel / Arko u središnjem i južnom dijelu (obuhvat provedenog gradskog projekta) – uklanjanjem većine pogonskih građevina osim posebno istaknutih primjera industrijske baštine te novom gradnjom.

UPU-om se planira značajna kvantitativna i kvalitativna promjena ovog dijela grada kroz cjelovitu prostornu, oblikovnu i sadržajnu revitalizaciju područja obuhvata u poslovno-stambeni blok. Planira se transformacija postojeće strukture u prostor visokog urbanog standarda, atraktivan i postojećim i budućim korisnicima, namijenjen većinom poslovnim sadržajima, no značajnim dijelom i stanovanju (u cilju vraćanja stalnih stanovnika u Donji grad), te javnim i društvenim sadržajima koji nedostaju, ne samo u bloku već i okolnom području.

kartografski prikaz 4.c. NAČIN I UVJETI GRADNJE – Uvjeti gradnje (nadzemne etaže), grafičkog dijela UPU-a

kartografski prikaz 4.c. NAČIN I UVJETI GRADNJE – Uvjeti gradnje (nadzemne etaže), grafičkog dijela UPU-a

U skladu s europskim zelenim politikama, u Odredbe za provedbu UPU-a ugrađeni su prijedlozi unaprjeđenja zelene infrastrukture i primjene rješenja temeljenih na prirodi, usmjereni prema niskougljičnom razvoju i energetskoj tranziciji, s ciljem ublažavanja posljedica i prilagodbe klimatskim promjenama, kao rezultat rada Zavoda na EU projektu proGIreg (productive green infrastructure for post-industrial urban regeneration).

aksonometrijski prikaz mogućeg rješenja

aksonometrijski prikaz mogućeg rješenja

Sažetak za javnost Urbanističkog plana uređenja Vlaška-Šubićeva-Martićeva-Derenčinova dostupan je ovdje.

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Vlaška-Šubićeva-Martićeva-Derenčinova je u tijeku, od 22. veljače do 23. ožujka 2023. godine, i više o njoj možete doznati na mrežnim stranicama Grada Zagreba, a svi zainteresirani su pozvani da sudjeluju dostavom mišljenja, prijedloga i primjedbi isključivo na način naveden u objavi javne rasprave.