JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na sljedeća radna mjesta

Temeljem  članaka 18. i 19. Pravilnika o organizaciji i radu Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, ravnatelj Zavoda, raspisuje javni natječaj na slijedeća radna mjesta:

U ODJELU ZA PROSTORNU ANALITIKU, GEOINFORMACIJSKI SUSTAV I ODRŽIVO PLANIRANJE, Odsjeku za infrastrukturne sustave, za radna mjesta:

  1. Viši suradnik za promet – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij prometa ili građevine, poznavanje rada na računalu i najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

  1. Viši suradnik za infrastrukturu -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij građevine, elektrotehnike ili strojarstva, poznavanje rada na računalu i najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

IZVAN ORGANIZACIJSKIH JEDINICA, za radno mjesto:

  1. Administrativni tajnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, birotehničke, ekonomske ili opće struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika.

 

Kandidati se primaju na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti radno mjesto za koje se prijava podnosi i u neovjerenoj preslici priložiti:
– životopis
– dokaz o državljanstvu – osobna iskaznica ili domovnica
– dokaz o stručnoj spremi: diploma/svjedodžba
– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (uvjerenje nadležnog suda ili sustava e-Građani, ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj)
– dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu:
(potrebno je dostaviti dokumente navedene u točci a i b):
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od 1 mjesec,
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, objavljeni su na web stranici www.zzpugz.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeno na web stranici www.zzpugz.hr najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s privitcima dostavljaju se Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba, Martićeva 14. 1. kat u roku 10 (deset) dana od dana objave javnog natječaja u “Narodnim novinama”, i na mrežnim stanicama Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba s obveznom naznakom „Natječaj za prijam u službu u Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba“.