Odluka o izradi dopuna PPGZ-a

Gradska skupština Grada Zagreba, na 21. sjednici, 2. prosinca 2014., donijela je Odluku o izradi dopuna Prostornog plana Grada Zagreba. Tekst usvojene Odluke možete pročitati ovdje i pripadajuće mu obrazloženje. Cjelokupan materijal koji je upućen Skupštini za usvajanje nalazi se ovdje.

Iz spomenutog obrazloženja Odluke izdvajamo bitnije dijelove teksta:

“RAZLOZI ZA IZRADU DOPUNA PLANA
Stupanjem na snagu Zakona, predmetni se neizgrađeni dijelovi građevinskog područja naselja smatraju neuređenim dijelovima građevinskog područja naselja, na kojim se, sukladno istom Zakonu, do donošenja urbanističkog prostornog plana, ne može graditi. Istim je Zakonom, između ostaloga, utvrđena obveza i Grada Zagreba da dopuni Prostorni plan Grada Zagreba, na način da u njemu odredi neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za urbanu preobrazbu u skladu sa Zakonom.”

“CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Istaknutim razlozima za izradu dopuna Plana određeni su ujedno osnovni ciljevi i programska polazišta, a koja se odnose na:
– određivanje uređenih i neuređenih dijelova neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja u skladu s pravilima za određivanje neuređenog dijela građevinskog područja naselja propisanim Zakonom;
– određivanje neizgrađenih građevinskih područja naselja i izgrađenih dijelova tih područja planiranih za urbanu preobrazbu u skladu sa Zakonom i utvrđivanje obveze izrade urbanističkog plana uređenja za neuređene dijelove građevinskih područja naselja i područja planiranih za urbanu preobrazbu.”