Usvojene Izmjene i dopune PPGZ-a

Gradska skupština Grada Zagreba je na 19. sjednici, 9. listopada 2014. donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba kojom se primarno riješavao problem gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu.

Tekst usvojene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba:

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba

Akti Konačnog prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba koji su bili upućeni na usvajanje:

Konačni prijedlog Izmjena i dopuna PPGZ-a