Javni natječaj

 

Na temelju članaka 21. i 22. Pravilnika o organizaciji i radu Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, ravnatelj Zavoda raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

na sljedeća radna mjesta:

U ODJELU ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA GRADA ZAGREBA I ANALITIČKE POSLOVE

1. viši savjetnik za promet i infrastrukturu – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Stručni uvjeti: magistar inženjer prometa, poznavanje rada na PC-ju i najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

2. viši savjetnik za analitičke poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Stručni uvjeti: magistar inženjer arhitekture ili građevinarstva, poznavanje rada na PC-ju
i najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

U ODJELU ZA IZRADU URBANISTIČKIH PLANOVA

3. viši savjetnik – samostalni urbanistički planer – 3 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme.

Stručni uvjeti: magistar inženjer arhitekture, poznavanje rada na PC-ju i najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

4. viši suradnik – urbanistički planer – 2 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme.

Stručni uvjeti: magistar inženjer arhitekture, poznavanje rada na PC-ju i najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

U ODJELU ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

5. viši suradnik za informacijski sustav – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Stručni uvjeti: magistar prirodnih, tehničkih ili društvenih znanosti (geografije, građevine, informatike, ekonomije, sociologije, prava), poznavanje rada na PC-ju i najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

U SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

6. viši savjetnik za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Stručni uvjeti: magistar prava, poznavanje rada na PC-ju i najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Kandidati se primaju na neodređeno, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Uz prijavu kandidati su dužni u neovjerenom presliku priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o državljanstvu – domovnicu, osobna iskaznica ili putovnica
 3. dokaz o stručnoj spremi: diploma
 4. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
 5. dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a i b):

a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od 1 mjesec,

b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici www.zzpugz.hr. Na web-stranici www.zzpugz.hr. bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s privitcima dostavljaju se Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba, Zagreb, Ulica Republike Austrije 18, u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Natječaj za prijam u službu u Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba«.

Zavod za prostorno uređenje
Grada Zagreba


OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

ODJEL ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA GRADA ZAGREBA I ANALITIČKE POSLOVE

VIŠI SAVJETNIK ZA PROMET I INFRASTRUKTURU

Poslovi: Proučava stanje u području prostornog planiranja prometa i infrastrukture na području Grada. Obavlja najsloženije poslove u izradi grafičkih prikaza i elaborata iz područja prometa i infrastrukture, te daje prijedloge za njihovo unapređivanje. Obavlja i druge poslove koji mu se odrede.

Podaci o plaći:

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,58 – 2,72 i osnovice za izračun plaće u visini od 4.657,22 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

VIŠI SAVJETNIK  ZA ANALITIČKE POSLOVE

Poslovi: Prati i proučava stanje u prostoru. Obavlja najsloženije poslove koji se odnose na praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba i drugih dokumenata, stanja i trendova prostornog razvoja, poslove usklađivanja i provedbe stručnih i znanstvenih istraživanja u području prostornog planiranja, izrade stručnih poslovnih analiza i izvješća, prostornih pokazatelja stanja u prostoru, procjene ukupnosti međusobnog djelovanja postojećih i planiranih zahvata u prostoru, analizu gospodarenja prostorom, procjene osjetljivosti prostora i vrednovanje stanja u prostoru potrebnih za izradu izvješća o stanju u prostoru s prijedlozima za unapređenje prostornog razvitka. Sudjeluje u izradi izvješća o stanju u prostoru te u drugim stručno- analitičkim poslovima koji su povjereni Zavodu od nadležnog ministarstva ili gradonačelnika. Obavlja i druge poslove koji mu se odrede.

Podaci o plaći:

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,58 – 2,72 i osnovice za izračun plaće u visini od 4.657,22 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

ODJEL ZA IZRADU URBANISTIČKIH PLANOVA

VIŠI SAVJETNIK –SAMOSTALNI URBANISTIČKI PLANER

Poslovi: Proučava stanje u području urbanističkog planiranja u zapadnom dijelu Grada. Obavlja najsloženije poslove programske, tehničke i grafičke obrade elaborata. Sudjeluje u izradi generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja, programa za izradu urbanističkih planova uređenja čija obveza proizlazi iz dokumenata prostornog uređenja, programa za provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja. Sudjeluje u pripremanju polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja, sudjeluje u javnim natječajima. Sudjeluje u provjeri stručne utemeljenosti dokumenata prostornog uređenja i zaštite prostora. Obavlja i druge poslove koji mu se odrede.

Podaci o plaći:

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,58 – 2,72 i osnovice za izračun plaće u visini od 4.657,22 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

VIŠI SURADNIK –URBANISTIČKI PLANER

Poslovi: Prati stanje u području urbanističkog planiranja u centru djelu Grada. Obavlja složenije poslove programske, tehničke i grafičke obrade prostornih planova. Sudjeluje u provjeri stručne utemeljenosti dokumenata prostornog uređenja i zaštite prostora. Obavlja i druge poslove koji mu se odrede.

Podaci o plaći:

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,02 – 2,21 i osnovice za izračun plaće u visini od 4.657,22 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

ODJEL ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

VIŠI SURADNIK ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

Poslovi: Prati stanje u informacijskom sustavu Zavoda. Obavlja složenije poslove uspostave i upravljanja informacijskim sustavom Zavoda sudjeluje u obavljanju poslova koji se odnose na uređivanje javnih i internih informacijskih servisa, brigu za promociju Zavoda u elektroničkim i drugim medijima, prijedloge za unapređenje informacijskog sustava Zavoda. Radi analize i odabir raspoloživih informatičkih rješenja koja će se primijeniti u sklopu informacijskog sustava Zavoda. Obavlja i druge poslove koji mu se odrede.

Podaci o plaći:

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,02 – 2,21 i osnovice za izračun plaće u visini od 4.657,22 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

 VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE

Poslovi: Obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Službe, pravne poslove u vezi s poslovanjem Zavoda, kadrovske poslove, poslove izrade ugovora i drugih akata za potrebe Zavoda. Sudjeluje u provođenju postupka javne nabave, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga prostornih planova. Daje stručna mišljenja i prijedloge rješavanja u najsloženijim pitanjima iz djelokruga Zavoda,  brine o stručnom, pravodobnom i zakonitom obavljanju planiranih poslova Zavoda. Prati i proučava propise i stanje u dokumentima prostornog uređenja i prostornim planovima. Izrađuje analize, izvješća i daje informacije. Obavlja i druge poslove što mu ih odredi ravnatelj ili zamjenik ravnatelja.

Podaci o plaći:

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 2,58 – 2,72 i osnovice za izračun plaće u visini od 4.657,22 kn bruto, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 


Provjera znanja i sposobnosti

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.
Smatra se da su kandidati uspješno položili test ako su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju. S kandidatima koji uspješno polože test provest će se intervjui (razgovori).
Nakon prethodno provedene provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

I. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01(ispr.), 76/10, 85/10- pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda RH, broj: SuP-O-1/2014)
 2. Zakon o radu (Narodne novine, 93/14)
 3. Zakon o ustanovama (Narodne novine, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
 4. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13)
 5. Zakon o gradnji (Narodne novine, 153/13)
 6. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine, 78/15)
 7. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  (Narodne novine, 78/15.)
 8. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12., 143/13.)
 9. Zakon o cestama (Narodne novine, 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, (Narodne novine, 94/13)
 11. Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, 80/13, 153/13, 78/15)
 12.  Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine 79/14,    41/15 i 75/15)
 13. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., 148/10. (prestao važiti), 9/11.)
 1. Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (Narodne novine 48/14., 19/15.)
 2. Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja (Narodne novine 115/15.)

PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

III. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA TESTIRANJA

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja biti će objavljeno na web stranici Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba web stranici www.zzpugz.hr.  najmanje 5 dana prije testiranja, s  imenima kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje.


Kontakti

Informacije se mogu dobiti na slijedećim brojevima telefona:
Voditeljica Službe za zajedničke poslove

tel: 610-1884