GUP SESVETA – druga ponovna javna rasprava

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet objavio je OGLAS za drugu ponovnu javnu u postupku izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Sesveta.

Javna rasprava traje od 10. do 17. srpnja 2015. godine, a javno izlaganje održat će se u petak 10. srpnja 2015. godine u 17 sati u “Plavoj dvorani” na adresi Trg Dragutina Domjanića 6, Sesvete.

Prikaz Odluke Prijedloga plana za javnu raspravu u kojem se vidi koje su izmjene u tekstualnom dijelu Plana možete pročitati ovdje. Konačni oblik izmijenog teksta koji je upućen u javnu raspravu možete vidjeti u odredbama za provođenje GUP-a Sesveta.

Lokacije promjena koje su nastale u kartografskim prikazima temljem ponovne javne rasprave mogu se vidjeti ukoliko kliknete na slike.

_2PJR 2015_lokacije izmjena_1 NAMJENA_small _2PJR 2015_lokacije izmjena_4C PROCEDURE_small

Kartografske prikaze Prijedloga plana za javnu raspravu u mjerilu 1:5000 i pripadajuće im legende možete vidjeti ovdje:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, LEGENDA
2. MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI, LEGENDA
3a. PROMETNA MREŽA, LEGENDA
3b. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – ENERGETSKI SUSTAV, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE, LEGENDA
3c. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – VODNOGOSPODARSKI SUSTAV I GOSPODARENJE OTPADOM, LEGENDA
4a. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA – URBANA PRAVILA, LEGENDA
4b. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA – ZAŠTIĆENI I EVIDENTIRANI DIJELOVI PRIRODE I NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA, LEGENDA
4c. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA – PODRUČJA PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE, LEGENDA