ponovna javna rasprava za GUP Sesveta

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i članka 56. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba, 25. ožujka 2015., donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta te njegovom upućivanju u ponovnu javnu raspravu

  1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (u nastavku teksta: Plan).
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Plana upućuje se u ponovnu javnu raspravu od 9. do 23. travnja 2015. godine.
  3. U tijeku trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Plana izložit će se na javni uvid koji će trajati 15 dana, sa sastavnim dijelovima: a. tekstualnim dijelom Prijedloga izmjena i dopuna Plana; b. grafičkim dijelom Prijedloga izmjena i dopuna Plana s kartografskim prikazima u mjerilu 1:5.000; c. sažetkom Prijedloga izmjena i dopuna Plana za javnost.
  4. Javni uvid održat će se u predvorju zgrade gradske uprave na lokaciji Trg Stjepana Radića 1, Zagreb i u Područnom uredu Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4, Sesvete, radnim danom, od 8.30 do 16.30 sati.
  5. Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Plana održat će se u četvrtak, 16. travnja 2015. godine s početkom u 17:00 sati u “Plavoj dvorani” na adresi Trg Dragutina Domjanića 6, Sesvete.
  6. Uz objavu oglasa u Službenom glasniku Grada Zagreba, u dnevnom tisku te na web stranici Grada Zagreba i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, posebna obavijest o javnoj raspravi bit će dostavljena tijelima i pravnim osobama iz članka 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
  7. Očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Plana, građani, udruge, tijela mjesne samouprave i druge pravne osobe mogu, u tijeku javne rasprave, upućivati Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Park Stara Trešnjevka 1, 10000 Zagreb, do 23. travnja 2015. godine.
  8. Sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način određen člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, obradit će odgovorni voditelj stručnog izrađivača Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba te u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, pripremit će izvješće o ponovnoj javnoj raspravi.

Grafički i tekstualni dio Prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu možete vidjeti na stranicama nositelja izrade.