ProjektiFrame

 Generalni urbanistički plan grada Zagreba i Generalni urbanistiČki plan Sesveta

 

Generalnim urbanističkim planovima (GUP-ovima) grada Zagreba i Sesveta utvrđena je temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, korištenje i namjena površina i uvjeti gradnje, planiran je razvoj infrastrukturne mreže i dani su uvjeti i mjere uređenja prostora.

 

Važeći Zakon o prostornom uređenju i gradnji više ne propisuje obvezu donošenja GUP-a, već prostornog plana uređenja grada ili velikog grada, koji u stvarnosti odgovara GUP-u. Međutim, GUP-ovi koji su stupili na snagu do donošenja novog Zakona ostaju na snazi dok se za područje tog grada ne donese novi prostorni plan uređenja.

 

Generalne urbanističke planove grada Zagreba i Sesveta izradio je Gradski zavod za prostorno uređenje. Izmjene i dopune tih planova izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, a donosi ih Gradska skupština. U tijeku izrade izmjena i dopuna provodi se javna rasprava, na kojoj se o prijedlogu izmjena i dopuna mogu izjasniti građani, stručna javnost i institucije.

 

GUP grada Zagreba, odnosno Sesveta sastoji se od tekstualnog dijela, grafičkog dijela i priloga. Tekstualni dio sadrži polazišta, ciljeve i odredbe za provođenje. Grafički dio izrađen je u mjerilu 1:5000 i sastoji se od sljedećih prikaza:

 

-       Korištenje i namjena prostora

-       Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti

-       Prometna i komunalna infrastrukturna mreža

-       Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

 

Razina detaljnosti prikaza odgovara mjerilu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUP Zagreb malo

 

Odluka o donošenju

Generalnog urbanističkog plana

grada Zagreba:

Službeni glasnik 16/2007

 

Odluke o ispravcima, te izmjenama i

dopunama GUP-a grada Zagreba:

Službeni glasnik 02/2008

Službeni glasnik 06/2008

Službeni glasnik 08/2008

Službeni glasnik 10/2008

Službeni glasnik 15/2008

Službeni glasnik 19/2008

Službeni glasnik 01/2009

Službeni glasnik 08/2009

Službeni glasnik 11/2009

Službeni glasnik 07/2013

 

GUP Sesvete malo tamn

Odluka o donošenju

Generalnog urbanističkog plana Sesveta:

Službeni glasnik 14/2003

 

Odluke o ispravcima, te izmjenama i dopunama GUP-a Sesveta:

Službeni glasnik 17/2006

Službeni glasnik 03/2007

Službeni glasnik 06/2008

Službeni glasnik 01/2009

Službeni glasnik 07/2013

U pripremi je izrada izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba i GUP-a Sesveta.


Pregled grafičkog dijela i download pročišćenog teksta oba GUP-a moguć je preko ZG geoportala