Natječaj za zapošljavanje

JAVNI NATJEČAJ
za zapošljavanje na sljedeća radna mjesta

Temeljem članaka 18. i 19. Pravilnika o organizaciji i radu Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, ravnatelj Zavoda raspisuje javni natječaj za sljedeća radna mjesta:

ODJEL ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE
1. Samostalni prostorni planer – 4 izvršitelja/izvršiteljica
Stručni uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij arhitekture ili arhitekture i urbanizma, poznavanje rada na računalu i najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima odnosno poslovima prostornog planiranja.

2. Prostorni planer – 2 izvršitelja/izvršiteljica
Stručni uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij arhitekture ili arhitekture i urbanizma, poznavanje rada na računalu i najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

3. Prostorni planer – 2 izvršitelja/izvršiteljica za obavljanje vježbeničke prakse,
Stručni uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij arhitekture ili arhitekture i urbanizma, poznavanje rada na računalu, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od 1 godine.

ODJEL ZA PROSTORNU ANALITIKU, GEOINFORMACIJSKI SUSTAV I ODRŽIVO PLANIRANJE
4. Viši savjetnik za promet – 1 izvršitelj/izvršiteljica
Stručni uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij prometa ili građevine, poznavanje rada na računalu i najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

5. Viši suradnik za infrastrukturu -1 izvršitelj/izvršiteljica
Stručni uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij građevine, elektrotehnike ili strojarstva, poznavanje rada na računalu i najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Kandidati se primaju na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim stažem kraćim od godine dana. Vježbeniku vježbenički staž (probni rad) traje 12 mjeseci.

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti radno mjesto za koje se prijava podnosi i priložiti:
– životopis
– dokaz o državljanstvu – osobna iskaznica ili domovnica
– dokaz o stručnoj spremi: diploma/svjedodžba
– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (uvjerenje nadležnog suda ili sustava e-Građani, ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj)
– dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu:
(potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a i b):
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od 1 (jednog) mjeseca,
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

Svi dokumenti mogu se priložiti u neovjerenoj preslici.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.)
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Opis poslova i podaci o koeficijentima za obračun plaće radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, objavljeni su na web stranici www.zzpugz.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeno na web stranici www.zzpugz.hr najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor. U tom slučaju donosi se odluka o poništenju ili odluka o neizboru protiv kojih nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Prijave s privitcima dostavljaju se Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba, Martićeva 14. 1. kat u roku 10 (deset) dana od dana objave javnog natječaja u “Narodnim novinama”, i na mrežnim stanicama Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba s obveznom naznakom „Natječaj za zapošljavanje u Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba“.